معرفی انواع داشبوردهای مدیریتی و ویژگی‌های آن

داشبوردها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:• داشبورد‌های استراتژیک (Strategic Dashboard):داشبوردهای مدیریتی استراتژیک، غالباً به منظور مقایسه وضعیت سازمان با اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند. این داشبوردها، امکان بازبینی کلی و سریع از وضعیت کنونی سازمان را فراهم کرده و به مدیران برای تصمیم گیری های اجرایی، مانند تنظیم اهداف … ادامه خواندن معرفی انواع داشبوردهای مدیریتی و ویژگی‌های آن